PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »SANABELIN GIVEAWAY«

ORGANIZATOR

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »SANABELIN GIVEAWAY«, katere organizator je podjetje SANABELA d.o.o., Cesta dolomitskega odreda 10c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator). Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Pravilnik nagradne igre bodo objavljena na internetnem naslovu www.sanabela.si.

NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov blagovnih znamk v lasti podjetja Sanabela d.o.o. ki so navedeni v 4. členu tega pravilnika.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja glede na datum objavljen v objavi nagradne igre (do 24. ure) in poteka na Instagram in Facebook profilu podjetja Sanabela d.o.o.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

4.1       V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.sanabela.si. Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

4.2       Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče z izpolnitvijo pogojev nagradne igre. V nagradni igri udeleženec/ka sodeluje na način, da na omrežju Instagram ali Facebook:

– na objavi pusti komentar, kjer označi svojo prijateljico ali prijatelja,

– všečka Instagram profil @sanabela_naravna_kozmetika ali Facebook stran www.sanabela.si

Posamezen/na udeleženec/ka lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran/a pa je lahko samo enkrat.

Sodelovanje je mogoče najkasneje do datuma, objavljenega v objavi nagradne igre (do 24.00 ure).

5.3 S Prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

NAGRADNI SKLAD

5. člen

  • Nagrada vsebuje:
  • zvrst nagrade je objavljena v objavi nagradne igre

 

5.2 Nagrade ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

6.1 Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi prijavljenimi, ki so izpolnili pogoje nagradne igre.

Glavno žrebanje se izvede najkasneje v 1 tednu po izteku nagradne igre med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre.

7. člen

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

 

DOBITNIKI NAGRAD

8. člen

Dobitniki nagrad bodo označeni v komentarju pod objavo za nagradno igro na Instagram profilu ali na naši Facebook strani. Nagrajenci bodo označeni najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri ter soglašajo, da se njihov profil javno objavi na omenjenih straneh.

PREVZEM NAGRAD

9. člen

9.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik sam posredoval organizatorju. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil.

9.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

9.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

VARSTVO PODATKOV

11. člen

11.1 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Sanabela d.o.o. Cesta dolomitskega odreda 10c, 1000 Ljubljana . Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

KONČNE DOLOČBE

12. člen

12.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletnih straneh www.sanabela.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Organizator: Sanabela d.o.o.